Rekrutacja

  1. Do Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Kurozwękach przyjmowane są osoby z niepełnosprawnością intelektualną.
  2. Osoby z niepełnosprawnością intelektualną ubiegające się o przyjęcie do naszej placówki składają wniosek do Ośrodka Pomocy Społecznej właściwego dla miejsca swojego zamieszkania o skierowanie do Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Kurozwękach do którego załączają:
  • zaświadczenie lekarskie, wydane przez lekarza neurologa lub psychiatrę o występującej niepełnosprawności intelektualnej,
  • zaświadczenie lekarza rodzinnego o stanie zdrowia i o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w zajęciach w Powiatowym Środowiskowym Domu Samopomocy w Kurozwękach z informacją o sprawności w zakresie lokomocji w przypadku występującej niepełnosprawności ruchowej,
  • orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne (jeśli takie orzeczenie posiada).
  1. Skierowanie do naszej placówki wydawane jest w drodze decyzji administracyjnej przez Starostwo Powiatowe w Staszowie na podstawie dokumentów przesłanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej właściwy dla miejsca zamieszkania uczestnika.
  2. Do Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy mogą zostać przyjęte osoby spoza terenu Powiatu Staszowskiego.
Skip to content