Rekrutacja

  1. Do Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Kurozwękach przyjmowane są osoby z niepełnosprawnością intelektualną.
  2. Osoby z niepełnosprawnością intelektualną ubiegające się o przyjęcie do naszej placówki składają wniosek do Ośrodka Pomocy Społecznej właściwego dla miejsca swojego zamieszkania o skierowanie do Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Kurozwękach do którego załączają:
  • zaświadczenie lekarskie, wydane przez lekarza neurologa lub psychiatrę o występującej niepełnosprawności intelektualnej,
  • zaświadczenie lekarza rodzinnego o stanie zdrowia i o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w zajęciach w Powiatowym Środowiskowym Domu Samopomocy w Kurozwękach z informacją o sprawności w zakresie lokomocji w przypadku występującej niepełnosprawności ruchowej,
  • orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne (jeśli takie orzeczenie posiada).
  1. Skierowanie do naszej placówki wydawane jest w drodze decyzji administracyjnej przez Starostwo Powiatowe w Staszowie na podstawie dokumentów przesłanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej właściwy dla miejsca zamieszkania uczestnika.
  2. Do Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy mogą zostać przyjęte osoby spoza terenu Powiatu Staszowskiego.