O nas

Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy (ŚDS) w Kurozwękach  powstał 01.09.2019 r.

Jest placówką typu B prowadzoną przez Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Staszowie w ramach zadania zleconego przez Powiat Staszowski, przeznaczoną dla  osób z niepełnosprawnością intelektualną (w tym dla osób ze sprzężeniami i autyzmem) powyżej 18 roku życia, zamieszkałych na terenie powiatu staszowskiego.

Siedzibą Środowiskowego Domu Samopomocy w Kurozwękach jest nieruchomość będąca własnością PSONI Koło w Staszowie mieszcząca się w Kurozwękach, ul. Szydłowska 10,
28-200 Staszów.

ŚDS działa co najmniej 5 dni w tygodniu po 8 godzin dziennie, w tym co najmniej przez 6 godzin dziennie są prowadzone zajęcia z uczestnikami.

Przyjęcie  do ŚDS następuje na podstawie decyzji administracyjnej.

Przyjęcie do  ŚDS następuje za zgodą uczestnika lub jego przedstawiciela ustawowego.

Misja

Powiatowy Środowiskowy Domu Samopomocy w Kurozwękach (ŚDS) realizuje misję Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną, którą jest  dbanie o godność, szczęście i jakość życia osób z niepełnosprawnością intelektualną, ich równoprawne miejsce w rodzinie i społeczeństwie.

Cel

Zwiększenie aktywności, zaradności i samodzielności życiowej uczestników ŚDS poprzez nabywanie, rozwijanie i podtrzymywanie  umiejętności w zakresie samoobsługi, kompetencji komunikacyjnych i społecznych.

 Cele szczegółowe:

– budowanie społeczności opartej na zasadzie wzajemnej życzliwości i bezinteresownego niesienia pomocy,

– poprawa funkcjonowania osób z niepełnosprawnością intelektualną w życiu codziennym – praca nad zwiększeniem zaradności życiowej, samodzielności w zakresie zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych,

– podnoszenie kompetencji społecznych,

– rozwijanie aktywności i inwencji twórczej  uczestników,

– doskonalenie umiejętności  samodzielnego  organizowania czasu wolnego zgodnie z zasadami zdrowego stylu życia,

– wspieranie w załatwianiu spraw urzędowych,

– stymulowanie wszechstronnego rozwoju uczestników adekwatnie do zdiagnozowanych potrzeb i możliwości.

Baza ŚDS

ŚDS dysponuje pomieszczeniami umożliwiającymi pełną realizację założonych celów, są to:

– sala ogólna/świetlica przeznaczona do  organizowania spotykań integracyjnych uczestników i ich rodzin, pełniąca również rolę jadalni,

– pracownia kulinarna,

– pomieszczenie do treningu umiejętności praktycznych,

– pracownia muzyczno/biblioterapeutyczna,

– pracownia terapii pedagogicznej,

– pracownia rękodzielnicza,

– pracownia higieniczno-kosmetyczna,

– pracownia komputerowa,

– pracownia stolarska,

– pracownia krawiecka,

– sala terapii ruchem,

– gabinet fizjoterapeuty,

– gabinet  psychologa,

– gabinet pracownika socjalnego,

– gabinet kierownika,

– pokój wyciszeń.

Skip to content